ကုန်ပစ္စည်းစင်တာ

တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး